Français

Home | Introduction | Accessibility Statement | Donation


Pascha Polyglotta

In 250 languages     Χριστóς α̉νέστη     En 250 langues

You are here : Home > Languages > S-Z > Vietnamese.

Vietnamese

Language name :
Vietnamese
Text :
« Chúa ki-tô đã phục sinh ; qu̓a thật ngài đã phục sinh. »

© Copyright 2005, Steven Bigham. All Rights Reserved. Contact.